ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ภาษาพม่า) ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561

7 พฤศจิกายน 2561 By Administrator

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน – ภาษาพม่า) ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2561

(คะแนนพิเศษ EET 15คะแนน)

หมายเหตุ
1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร จะได้รับคะแนนพิเศษ ในการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ (EET) จำนวน 15 % ของคะแนนเต็ม
2. เกณฑ์การผ่านการอบรม = ไม่น้อยกว่า 80%
3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
4. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันแรก ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
5. สถาบันภาษาฯ จะเปิดโอกาสให้ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนอบรมเพิ่มเติม กรณีมีผู้สละสิทธิ์ตามข้อ 4 (สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ทัน)
6. นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติม สามารถขอลงทะเบียนภายหลังได้ หากมีผู้สละสิทธิ์ (ตามหมายเหตุ ข้อ4 และข้อ 5)
7. ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ คือผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่ 31 เป็นต้นไป (รับจำนวน 30 คน)

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Tel. 0818418293 , 0879326855
เวลา 08.00 - 17.00 น.